Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio Cultura gesloten overeenkomsten.


1. Offerte & bevestiging

Studio Cultura stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de projectvoorbereiding, opnames, montage, apparatuurgebruik en andere project gerelateerde zaken. Studio Cultura stelt deze uren vast in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht in overleg met de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De uitgebrachte offerte is voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum kan Studio Cultura niet meer garanderen dat de prijs en het uitvoertraject nog exact hetzelfde zullen zijn. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% btw.


Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Cultura een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen bindt Studio Cultura pas nadat deze schriftelijk door opdrachtgever zijn bevestigd.


2.1 Betalingscondities

Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Voorgaand de werkzaamheden wordt de klant geacht onderstaande betalingstermijnen na te komen;


Termijn 1: 35% bij aanvaarding van elke opdracht. Nadat deze betaling is voldaan, start Studio Cultura met de opdracht. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 7 dagen. Des te eerder er betaald wordt, des te sneller Studio Cultura van start kan met de opdracht.


Termijn 2: 30% bij afronding van de opnames en start van de montages. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 7 dagen. Des te eerder er betaald wordt, des te sneller Studio Cultura van start kan met de montage.


Termijn 3: 35% bij afronding van de opdracht. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen.


Bovenstaande termijn zijn een indicatie en Studio Cultura behoudt zich het recht de hoogtes van de termijnen te wijzigen, dit wordt bij start van elke opdracht bekeken en met opdrachtgever afgestemd.


2.2 Annulering

De Opdrachtgever kan tot 30 dagen voor aanvang van de dienst de Order kosteloos annuleren. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tussen 15 en 10 dagen voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever 70% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dienst is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.


Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum waarop Studio Cultura de annulering heeft ontvangen.


3. Projectfases & Aanpassingen

Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. Deze worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Vervolgens heeft opdrachtgever de kans laatste wensen voor wijzigingen kenbaar maken welke in de 3e en definitieve fase worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd. De wijzigingen in deze fases worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen.


Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.


4. Muziek

Over de muziek die Studio Cultura gebruikt voor haar opdrachten moeten rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen tenzij anders vermeld. De hoogte van deze rechten wordt bepaald door Stichting Buma/Stemra en wordt toegevoegd aan de eindfactuur. Studio Cultura zal zorg dragen voor het aangeven van de gebruikte muziek.


5. Voice-Over

Indien tijdens de producties gebruik wordt gemaakt van een of meerdere voice-overs (ingesproken stemmen),vallen deze kosten onder de additionele kosten en worden deze toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.


6. Reis & Verblijf

Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. De kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Studio Cultura hanteert een kilometervergoeding van €0,25 per gereden kilometer. Wanneer Studio Cultura voor haar uitvoerende projecten externe partijen worden ingezet, worden de door deze externe partijen gehanteerde reis- en verblijfkosten extra toegevoegd op de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.


7. Opvragen beeldmateriaal

Het gemaakte beeldmateriaal blijft eigendom van Studio Cultura tenzij anders overeengekomen. Het na de productie opvragen van beeldmateriaal zal in rekening worden gebracht en hiervoor worden vaste tarieven gerekend welke u kunt opvragen via de mail. Studio Cultura is vrij alle beeldmateriaal te gebruiken voor alle promotiedoeleinden.


8. Auteursrechten

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in het bezit van Studio Cultura. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht, stelt Studio Cultura de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle door Studio Cultura gemaakte producties rust het auteursrecht. Een productie van Studio Cultura mag niet verveelvoudigt, geproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Studio Cultura. Het is mogelijk het auteursrecht af te kopen in overeenstemming met Studio Cultura.


9. Aansprakelijkheid


Studio Cultura kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met Studio Cultura, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door Studio Cultura.


- In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de offerte vermelde diensten is Studio Cultura slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

- Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Studio Cultura meldt.

- Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Studio Cultura op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van eventueel eigen personeel.

- De Opdrachtgever vrijwaart Studio Cultura voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van Studio Cultura.

- De aansprakelijkheid van Studio Cultura is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.

- In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

- Wanneer vanuit de overheid een boete opgelegd wordt m.b.t. het maken van ‘illegale’ drone-opnames, zullen wij onze Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk stellen.


10. Eigendom

Alle door Studio Cultura geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen concepten, scenario’s, films en (elektronische) bestanden blijven eigendom van Studio Cultura totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Studio Cultura gesloten overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Studio Cultura zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


11. Overmacht

Partijen zijn niet gebonden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studio Cultura geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Cultura niet in staat is de verplichting na te komen. Studio Cultura heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Cultura zijn verplichtingen had moeten nakomen.


12. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, Studio Cultura gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Studio Cultura zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Studio Cultura niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


13. Naamsvermelding

Studio Cultura zal na iedere productie een naamsvermelding plaatsen in de vorm van een logo, tenzij anders overeengekomen. Ook behoudt Studio Cultura het recht om de productie te plaatsen in de portfoliomap op de website en een naamsvermelding/logo te plaatsen van de opdrachtgever in de map referenties. Ook hier geldt tenzij anders afgesproken.


14. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden staan op onze website: www.studiocultura.nl. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.